Select language:

Tài liệu tham khảo

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO
 

Mã số

Tên sách

Ngôn ngữ

Số lượng

Số trang

Đối tượng

VST001V

Biến đổi khi hậu, rừng, và bạn

Tiếng việt

11

16 trang

 

VST002V

Đề cập những mối quan tâm của các bên liên quan ở địa phương trong thực thi REDD+: Kết quả từ một quá trình tham vấn có sự tham gia tại Việt Nam

Tiếng việt

5

7 trang

Tài liệu tập huấn dành cho Giảng viên

VST003V

Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyên, Trước và Được thông tin đầy đủ (FPIC)

Tiếng việt

5

181 trang

Tài liệu tập huấn

VST004V

Giám sát sinh khối rừng dựa vào cộng đồng

Tiếng việt

1

201 trang

Tài liệu dùng cho Giảng viên

VST005V

Nhóm học hỏi Quản lý rừng

Tiếng việt

3

124 trang

Cẩm nang tập huấn cho tập huấn viên

VST006V

Quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam Chính sách và Thực tiễn

Tiếng việt

5

86 trang

 

VST007V

Quản lý rừng và Khu bảo tồn có sự tham gia

Tiếng việt

5

112 trang

 

VST008V

Quản trị tài nguyên thiên nhiên

Tiếng việt

5

278 trang

 

VST009V

Số liệu về rừng và nghèo đói ở Việt Nam: Hiện trạng khoảng trống và những sử dụng tiềm năng

Tiếng việt

5

85 trang

Cẩm nang thúc đẩy viên hiện trường

VST010V

Sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tam gia để giải quyết hiệu quả các khoảng trống năng lực về REDD+: Những bài học từ