Select language:
The meeting of officials of Institute for Forest Ecology and Environment 2017

The meeting of officials of Institute for Forest Ecology and Environment 2017

 14:05 29/12/2017

To implement the instruction of Vietnam National University of Forestry in dispatch No. 2494 / TB-DHL-HCTH dated 12/12/2017 on Planning and assignment of the organization of the meeting of officials by the Vietnam National University of Forestry in 2017. According to the agreement of the Party Committee and leaders by the Vietnam National University of Forestry, Leaders Board and Trade Union of Institute for Forest Ecology and Environment held the Meeting to review the Resolution adopted in 2017, develop and discuss measures of 2018 plans.
5

Recording videos at Institute for Forest Ecology and Environment

 08:20 19/10/2017

Recording videos at Institute for Forest Ecology and Environment in order to support film producing for finalizing the Project: The national forest inventory in the period of 2013-2016.

References

LIST OF REFERENCES Code Name Language Amount Amount of Pages Object VST001V Biến đổi khi hậu, rừng, và bạn Vietnamese 11 16...

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.
Tạp chí NNPTNT
Hướng nghiên cứu trọng điểm:
Hướng nghiên cứu trọng điểm Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Research focus of IFEE):
 
1. Lập Đề án Phát triển rừng nguyên liệu gắn với phát triển công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030
(Develop a project to promote raw material forests in association with the development of forest product processing industry in Dak Lak province until 2030)  

2. Khảo sát lập địa; thiết kế phục hồi, trồng mới và các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển cho các xã vùng dự án phục vụ công tác trồng rừng cho 2 năm 2020 - 2021
(Consulting services on site surveying; designing restoration, new planting and solutions for protection of coastal plantation forest for project communes for the afforestation in period 2020-2021)

3.  Rà soát, điều chỉnh giao đất phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng trên địa bàn 05 xã thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 
(Review and revise red books in Bac Yen, Son La)

4. Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên
(Survey, evaluate the current situation and propose a number of solutions to restore and develop the ecosystem of dipterocarp forest in the Central Highlands)
Statistics
  • Online31
  • Search engine1
  • Guest30
  • Today5,774
  • This month85,795
  • Total27,010,117
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
Feedback