Select language:

Payment for Forest Environmental Services Software

Monday - 09/04/2018 22:08
Payment for Forest Environment Services (PFES) software runs in MapInfo version 10.5 or higher to support Provincial Forest Protection and Development Funds for data management and development of PFES maps under the guidance of Circular No. 22.
Payment for Forest Environmental Services Software
The current version 1.0b.

Advanced functions of this software:

1. Data management
2. Export to standard tables
3. Mapping

Previous version 1.0:

Functions of the version 1.0.

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

References

LIST OF REFERENCES Code Name Language Amount Amount of Pages Object VST001V Biến đổi khi hậu, rừng, và bạn Vietnamese 11 16...

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.
Tạp chí NNPTNT
Hướng nghiên cứu trọng điểm:
Hướng nghiên cứu trọng điểm Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Research focus of IFEE):
 
1. Lập Đề án Phát triển rừng nguyên liệu gắn với phát triển công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030
(Develop a project to promote raw material forests in association with the development of forest product processing industry in Dak Lak province until 2030)  

2. Khảo sát lập địa; thiết kế phục hồi, trồng mới và các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển cho các xã vùng dự án phục vụ công tác trồng rừng cho 2 năm 2020 - 2021
(Consulting services on site surveying; designing restoration, new planting and solutions for protection of coastal plantation forest for project communes for the afforestation in period 2020-2021)

3.  Rà soát, điều chỉnh giao đất phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng trên địa bàn 05 xã thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 
(Review and revise red books in Bac Yen, Son La)

4. Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên
(Survey, evaluate the current situation and propose a number of solutions to restore and develop the ecosystem of dipterocarp forest in the Central Highlands)
Statistics
  • Online35
  • Search engine1
  • Guest34
  • Today5,328
  • This month85,349
  • Total27,009,671
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
Feedback